str. 1
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów
To opracowanie powstało z myślą o żeglarzach, właścicielach i armatorach jachtów o długości
do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym
zastosowaniu.
Pierwsza jego część (punkty 1 8) zawiera informacje dotyczące wymogów formalno-prawnych.
W drugiej części (punkty 9 - 11) znalazły się informacje i rekomendacje MGMiŻŚ w zakresie
bezpieczeństwa.
Materiał nie jest wyczerpującym opracowaniem tematów. Chcieliśmy przypomnieć o różnych
istotnych zagadnieniach i wskazać, gdzie można szukać dalszych informacji na ten temat.
Jeśli masz uwagi dotyczące treści opracowania, jego aktualności lub funkcjonalności, przekaż je nam:
sekretariatDGM@mgm.gov.pl.
Spis zagadnień:
1. Oznakowanie jednostki ....................................................................................................................... 2
2. Rejestracja jednostki ........................................................................................................................... 2
3. Wymagania techniczne, przeglądy techniczne i inspekcje bezpieczeństwa ....................................... 3
4. Kwalifikacje żeglarskie ......................................................................................................................... 7
5. Ubezpieczenia jachtowe .................................................................................................................... 10
6. Kwalifikacje radiooperatorów i pozwolenia radiowe ........................................................................ 11
7. Oznakowanie akwenów i prawo drogi .............................................................................................. 13
8. Organy administracji i system prawa miejscowego .......................................................................... 14
9. Bezpieczeństwo ................................................................................................................................. 15
10. Powiadamianie i alarmowanie w przypadku zagrożenia ................................................................ 16
11. Służby ratownicze, osłona meteorologiczna i łączność ................................................................... 17
12. Uwagi terminologiczne .................................................................................................................... 18
13. Wykaz aktów prawnych ................................................................................................................... 18
14. Wykaz stosowanych skrótów: ......................................................................................................... 20
str. 2
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
1. Oznakowanie jednostki
Każdy jacht należy czytelnie oznakować.
OZNAKOWANIE
JACHTU
jachty morskie
uwagi
jachty śródlądowe
uwagi
kogo dotyczy
obowiązek
wszystkich jachtów właściciel składa
wniosek o
zatwierdzenie
nazwy statku
w PZŻ (jachty
L
H
<24m) lub UM
- do pobrania na
stronach
internetowych PZŻ
lub UM
wszystkich jachtów napisy powinny być
czytelne i trwałe,
o wysokości co najmniej
10 cm. (5 cm. dla
skuterów), mogą być
wykonane farbą olejną
lub naklejone z innych
niezmywalnych
materiałów.
zob. szczegółowe
przepisy w zakresie
czytelności oznakowania
wymóg
oznaczenia nazwą na
dziobie z każdej burty
i na rufie oraz portem
macierzystym na rufie
czytelne oznakowanie
nr rejestracyjnym, a jeśli
rejestracja nie jest
wymagana nazwą lub
innym oznaczeniem,
portem macierzystym
lub nazwą armatora
podmioty
prowadzące
indeksy nazw
UM w Gdyni
PZŻ dla jachtów L
H
<24m
wa prawna
1. ustawa - Kodeks
Morski - art. 12 §1, 2
i 2a
2. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
w sprawie nadawania
izatwierdzania nazwy
statku morskiego
1. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisów
żeglugowych na
śródlądowych drogach
wodnych, załącznik
§ 2.02
2. rozporządzenie
Ministra Transportu,
Budownictwa i
Gospodarki Morskiej -
w sprawie trybu
rejestracji statków
używanych wyłącznie
do uprawiania sportu
lub rekreacji - § 11
Tabela nr 1 "Oznakowanie jachtu"
2. Rejestracja jednostki
2.1 Jacht morski
Każdy jacht morski, z wyjątkiem jednostek o długości nie przekraczającej 5 m, które nie żeglują poza
wodami terytorialnymi Polski, powinien być zarejestrowany. Polski rejestr jachtów prowadzi Polski
Związek Żeglarski (PZŻ) dla jednostek żaglowych i motorowych o długości nie przekraczającej 24 m.
PZŻ wydaje Certyfikat jachtowy. Natomiast jednostki większe niż 24 m, powinny być zarejestrowane
w Polskim rejestrze okrętowym prowadzonym przez Izby Morskie (IM). Jedynie IM mogą dokonywać
wpisów związanych z hipoteką morską, stąd w przypadku zobowiązań hipotecznych niezależnie od
wielkości jachtu, powinien on być zarejestrowany w IM.
Żeby zarejestrować jacht, trzeba mieć zatwierdzoną nazwę (w PZŻ jeśli rejestrujesz jacht w Polskim
rejestrze jachtów prowadzonym przez PZŻ lub w UM jeśli rejestrujesz jacht w Polskim rejestrze
okrętowym prowadzonym przez IM) i wykonać pomiar jachtu.
2.2 Jacht śródlądowy
Obowiązku rejestracji nie mają jednostki napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni (niewyposażone
w silnik) lub o długości kadłuba nieprzekraczającej 12 m oraz jednostki o napędzie mechanicznym
o mocy silników nie większej niż 15 kW. Jachty żaglowe (bez napędu mechanicznego
lub z pomocniczym napędem mechanicznym) powinny się rejestrować
w Polskim Związku Żeglarskim (PZŻ), a jachty motorowe z silnikiem o mocy przekraczającej 15 kW
str. 3
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
- w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW). Statki zwolnione
z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela.
REJESTRACJA
jachty morskie
uwagi
jachty śródlądowe
uwagi
kogo dotyczy
obowiązek
wszystkich jachtów, z wyjątkiem:
- jachtów o dł. do 5 m.,
nieuprawiających żeglugi
międzynarodowej
w zakresie
hipoteki
morskiej
właściwe są
jedynie IM
wszystkich jachtów
z wyjątkiem:
- jednostek napędzanych
wyłącznie siłą ludzkich
mięśni,
- jednostek o długości
kadłuba nie
przekraczającej 12m
- jednostek o napędzie
mechanicznym o mocy
silników nie większej niż
15 kW
statek używany
do połowu ryb bez
napędu
mechanicznego,
o iloczynie długości
i szerokości
nieprzekraczającym
20m2 lub
o napędzie
mechanicznym
o mocy do 20 kW
może być
zarejestrowany
w starostwie
gdzie można się
rejestrować
PZŻ dla jachtów L
H
<24m
Izby Morskie
PZŻ - jednostki bez
napędu mechanicznego
(w tym wyposażone
w silnik pomocniczy)
PZMWiNW - jednostki
o napędzie mechanicznym
wydawany
dokument
Certyfikat Jachtowy - PZŻ
Certyfikat Okrętowy - IM
dokument rejestracyjny
podstawa
prawna
ustawa - Kodeks Morski
art. 23 § 1,2,3 oraz art. 39 § 1
ustawa o żegludze
śródlądowej art. 18 ust. 2,
19 ust. 2, art. 23 ust. 2
oraz art. 24a
przepisy
szczegółowe
1. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury
w sprawie określenia rodzajów
statków stanowiących polską
własność niepodlegających
obowiązkowi wpisu do rejestru
okrętowego
2. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie polskiego
rejestru jachtów
3. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie rejestru
okrętowego i postępowania
rejestrowego
4. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie rejestracji
statków morskich w urzędach
morskich
1. rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
w sprawie trybu rejestracji
statków używanych
wyłącznie do uprawiania
sportu lub rekreacji
Tabela nr 2 "Rejestracja jachtu"
3. Wymagania techniczne, przeglądy techniczne i inspekcje bezpieczeństwa
3.1 Wymagania dyrektywy RCD
Każdy jacht wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku w UE powinien spełniać wymogi tzw.
dyrektywy RCD (2013/53/UE) wdrożonej do prawa krajowego przepisami rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i
skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807). Każda jednostka powinna b oznakowana znakiem „CE” i
kategorią projektową (oznakowanie literowe: A, B ,C lub D) oraz być wyposażona w instrukcję obsługi
zawierającą wszelkie informacje niezbędne do jej bezpiecznego użytkowania (w tym dotyczące
ustawień, konserwacji, obsługi i zapobiegania zagrożeniom).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, za dyrektywą, określa 4 kategorie projektowe jednostek
pływających. Jednostki pływające każdej z kategorii muszą być zaprojektowane i zbudowane tak, aby
spełniać wymogi eksploatacji, stateczności i pływalności w zależności od siły wiatru i wysokości fali.
str. 4
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
Kategoria
projektowa
Siła wiatru
(stopnie skali Beauforta)
Istotna wysokość fali
(H
1
/
3
, metry)
A
przekraczająca 8, z wączeniem warunków nienormalnych, takich jak
sztorm, gwałtowny sztorm, huragan, tornado oraz ekstremalne warunki
na morzu lub niebezpieczne fale
przekraczająca 4
B
do 8 włącznie do 4 włącznie
C
do 6 włącznie do 2 włącznie
D
do 4 włącznie do 0,3 włącznie, sporadycznie
do maksymalnej wysokości 0,5
Tabela nr 3 "Kategoria projektowa"
3.2 Jacht morski
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, statki podlegają
inspekcjom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez organ inspekcyjny, którym jest dyrektor urzędu
morskiego właściwy ze względu na port macierzysty jednostki. Z obowiązku inspekcji bezpieczeństwa
zwolnione jachty rekreacyjne o długości do 15 m (Karta Bezpieczeństwa może być wydana
po przeprowadzeniu inspekcji na życzenie armatora). Inspekcje bezpieczeństwa powinny być
poprzedzone przeglądem technicznym (art. 25 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim)
przeprowadzonym przez instytucję klasyfikacyjną upoważnioną przez administrację (tzw. uznana
organizacja) lub podmiot upoważniony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie
morskim. W chwili obecnej nadzór techniczny nad jachtami może sprawować Polski Rejestr Statków
(PRS), a w odniesieniu do jednostek o długości nie przekraczającej 15 m także PZŻ (armator może
wybrać klasyfikatora). Jacht rekreacyjny posiadający znak zgodności "CE" jest zwolniony z nadzoru
technicznego przez okres 10 lat od daty wystawienia Deklaracji Zgodności CE, pod warunkiem
że jacht nie został uszkodzony lub że nie nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub
wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa jachtu.
Wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do stanu technicznego określone w przepisach
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie oraz w przepisach podmiotów
sprawujących ten nadzór (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń
i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi). Po pozytywnie zakończonym
przeglądzie technicznym instytucja dokonująca przeglądu wystawia dokument: PRS Świadectwo
klasy jachtu, PZŻ Orzeczenie zdolności żeglugowej. Z tym dokumentem armator zgłasza się
do inspekcji w UM. Podczas inspekcji jacht sprawdzany jest pod kątem bezpieczeństwa żeglugi,
a w szczególności wyposażenia. Obowiązkowe wyposażenie w zależności od długości jachtu i rejonu
pływania określają załączniki rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie.
Częstotliwość przeprowadzania inspekcji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji
bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego. Jachty komercyjne
podlegają inspekcjom rocznym. KB jest wydawana na 5 lat i co roku potwierdzana. W KB dyrektor UM
str. 5
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
określa również minimalny skład i kwalifikacje załogi. Jachty rekreacyjne o długości 15 m i powyżej
podlegają inspekcjom pośrednim, pomiędzy 2 a 3 rokiem daty ważności KB. KB jest wydawana na 5
lat i potwierdzana w połowie okresu ważności (zob. tabelę dot. częstotliwości przeprowadzania
inspekcji poniżej).
Za każdym razem, kiedy zachodzą zmiany mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo żeglugi
np. wypadek polegający na wejściu na mieliznę, przebudowa kadłuba, wymiana instalacji
elektrycznej, jacht powinien być poddany ponownemu przeglądowi i inspekcji.
Jachty rekreacyjne o długości do 15 m nie podlegają obowiązkowi przeglądów technicznych
i inspekcji bezpieczeństwa. Jednostki takie mogą być poddane inspekcji i mieć wydane dokumenty
bezpieczeństwa na życzenie armatora. Jest to rozwiązanie rekomendowane przez MGMiŻŚ, ponieważ
nadzór techniczny instytucji klasyfikacyjnej oraz inspekcje w celu wydania lub potwierdzenia
ważności Karty Bezpieczeństwa czynnikami znacząco zwiększającymi poziom bezpieczeństwa.
Należy jednak pamiętać, że jeśli jednostka dobrowolnie poddaje się inspekcji i ma wydane
dokumenty bezpieczeństwa, musi spełniać wszystkie wymogi i od tej chwili one dla niej
obowiązkowe, a nie tylko zalecane.
3.2.1. Instrukcja bezpieczeństwa jachtu rekreacyjnego
Armator jachtu rekreacyjnego o długości do 24 m, jako odpowiedzialny za bezpieczną eksploatację
jednostki, może zmniejszyć częstotliwość inspekcji bezpieczeństwa przeprowadzanych przez
inspektorów urzędu morskiego jeśli opracuje instrukcję bezpieczeństwa jachtu, w której zidentyfikuje
podstawowe ryzyka związane z uprawianą żeglugą. Jest to rozwiązanie dobrowolne i przyjęte z myślą
m.in. o jachtach eksploatowanych za granicą, umożliwiające zmniejszenie kosztów inspekcji, które
w takich przypadkach są znaczne w związku z koniecznością pokrycia kosztów podróży inspektorów.
Instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące rodzajów uprawianej na jednostce żeglugi oraz
opisywać związane z nimi ryzyka. Chodzi zatem o dokument napisany po analizie ryzyka, jakie wiąże
się z danym typem eksploatacji oraz podjętymi przez armatora działaniami mającymi na celu
zmniejszenie tego ryzyka do akceptowanego poziomu. Będą to rozwiązania indywidualnie
dopasowane przez armatora, inne w przypadku różnych jednostek, np. doposażenie, wprowadzenie
specjalnej procedury czy dodatkowe przeszkolenie członków załogi, biorąc pod uwagę, jak armator
korzysta z jachtu (w jakich rejonach, w jakich warunkach pogodowych, jaka jest typowa długość
rejsów, z jak liczną i jak wykwalifikowaną załogą, jakie są właściwości konstrukcyjne jednostki, itp.).
Armator powinien również wprowadzić system monitorowania stanu technicznego jachtu i jego
wyposażenia. Jachty eksploatowane w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa nie mają obowiązku
okresowego potwierdzania ważności karty bezpieczeństwa, a zatem podlegają inspekcjom raz
na 5 lat. Armator samodzielnie dba i weryfikuje należyte utrzymanie jachtu, a do UM przesyła jedynie
coroczną informację o stanie jachtu wskazując elementy, jakie zostały sprawdzone, naprawione lub
wymienione, oraz czynności kontrolne i konserwacyjne, które podjął podczas weryfikacji stanu jachtu
(np. ustala przegląd stanu jednostki dwa razy do roku w kwietniu i październiku, przygotowuję listę
elementów, które powinny być sprawdzone i czynności, które powinny być wykonane (lista
kontrolna), takich jak np.: ocena stanu olinowania stałego, sterociągów, konserwacja pokładu,
wymiana filtrów powietrza itp. i listę tych czynności opatrzonych krótką uwagą (np. sprawdzono, stan
bardzo dobry, sprawdzono i wymieniono) przesyła do UM).
str. 6
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
Wytyczne dotyczące opracowywania i stosowania instrukcji bezpieczeństwa oraz elementy, jakie
powinna ona zawierać określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji
bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.
rodzaj jachtu/inspekcji rekreacyjny, l<15 m rekreacyjny, l15 m komercyjny
wstępna (w celu wydania KB po raz pierwszy) na życzenie tak tak
roczna (od 3 msc. przed do 3 msc. po dacie ważności KB)
nie nie tak
pośrednia (dla jachtów rekreacyjnych: 2 lata i 3 msc. do 2
lat i 9 msc po dacie ważności KB, dla komercyjnych: 2 lub
3 inspekcja roczna traktowana jest jako pośrednia)
na życzenie tak tak
odnowieniowa (co 5 lat) na życzenie tak tak
doraźna tak, w razie
zaistnienia
okoliczności dla jej
przeprowadzenia,
jeśli jacht ma
wydaną KB
tak, w razie
zaistnienia
okoliczności dla jej
przeprowadzenia
tak, w razie
zaistnienia
okoliczności dla jej
przeprowadzenia
Tabela nr 4 "Inspekcje jachtu morskiego"
Jak zgłosić jacht do inspekcji?
Skontaktuj się z UM właściwym ze względu na położenie portu polskiego, w którym znajduje się
jednostka lub port macierzysty jednostki w przypadku postoju w porcie zagranicznym. Wszystkie
informacje możesz znaleźć na stronach internetowych: www.umgdy.gov.pl, www.umsl.gov.pl,
www.ums.gov.pl
3.3 Jachty śródlądowe
Jachty śródlądowe wyposażone w silnik o mocy równej lub przekraczającej 75 kW (ok. 102 KM),
podlegają obowiązkowi przeglądów technicznych, które przeprowadzają upoważnione w tym celu
podmioty. Dane podmiotów upoważnionych przez danego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej
można znaleźć na stronach internetowych UŻŚ. Podczas przeglądu technicznego sprawdzane jest
również wyposażenie jednostki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada
2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz
upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków. Z dokumentem
potwierdzającym pozytywny wynik przeglądu technicznego armator powinien zgłosić się do Urzędu
Żeglugi Śródlądowej (UŻŚ) w celu wystawienia dokumentu bezpieczeństwa statku, czyli
uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.
PRZEGLADY
TECHNICZNE
jachty morskie
uwagi
Jachty śródlądowe
uwagi
kogo dotyczy
obowiązek
wszystkich jachtów z wyjątkiem
jachtów rekreacyjnych o długości do
15 m
wszystkich jachtów z wyjątkiem
jachtów bez napędu mechanicznego
lub o napędzie mechanicznym o mocy
silników do 75 kW
str. 7
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
podstawa prawna
1. ustawa o bezpieczeństwie morskim
art. 25 i 26
2. rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie podmiotów upoważnionych do
wykonywania przeglądów
technicznych jachtów morskich o
długości do 15 m
3. rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie
bezpiecznego uprawiania żeglugi
przez jachty morskie
4. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
upoważniania uznanej organizacji do
wykonywania zadań administracji
morskiej
5. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
wymagań w zakresie budowy statku,
jego stałych urządzeń i wyposażenia
dla statków nieobjętych umowami
międzynarodowymi
1. ustawa o żegludze śródlądowej art.
27, 28, 34j
2. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie wymagań
technicznych i wyposażenia statków
żeglugi śródlądowej oraz
upoważniania podmiotów do
wykonywania przeglądów
technicznych statków
wydawany
dokument
PZŻ: Orzeczenie zdolności żeglugowej
PRS: Świadectwo klasy jachtu
dokument potwierdzający pozytywny
wynik przeglądu technicznego
przeprowadzonego przez podmiot
upoważniony, np. certyfikat,
orzeczenie techniczne
INSPEKCJE
BEZPIECZEŃSTWA
Jachty morskie
uw
agi
Jachty śródlądowe
uwagi
kogo dotyczy
obowiązek
wyłączenia: jachty rekreacyjne o
długości do 15 m
dokument bezpieczeństwa jest
wystawiany na podstawie przeglądu
technicznego
podstawa prawna
1. Ustawa o bezpieczeństwie morskim
art. 18,19, 20, 22a, 23
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w sprawie inspekcji jachtów morskich,
instrukcji bezpieczeństwa jachtu
morskiego i wzoru karty
bezpieczeństwa jachtu morskiego
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w sprawie zwolnienia jachtu morskiego
z wymagań w zakresie wyposażenia i
konstrukcji lub zastosowania środków
równoważnych
4. rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie bezpiecznego uprawiania
żeglugi przez jachty morskie
1. Ustawa o żegludze śródlądowej, art.
34j ust. 4 i art. 34k
2. Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie świadectw
zdolności żeglugowej
dokument
UM: Karta Bezpieczeństwa UŻŚ: uproszczone świadectwo
zdolności żeglugowej
Tabela nr 5 "Przeglądy techniczne i inspekcje bezpieczeństwa"
4. Kwalifikacje żeglarskie
Sprawy związane z kwalifikacjami żeglarskimi reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze
śródlądowej oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie
uprawiania turystyki wodnej. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, w sprawach kwalifikacji załóg przepisy
ustawy stosuje się także na wodach morskich, z uwzględnieniem odrębnych przepisów (patrz art. 62
ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie morskim). Właściwym w tym zakresie jest Minister Sportu
i Turystyki.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, czyli patenty żeglarskie i motorowodne wydają PZŻ
i PZMWiNW. (zob. w tabeli poniżej)
str. 8
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
Zgodnie z art. 37a ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej, osoba, która uzyskała certyfikat żeglarski
lub motorowodny za grani (uprawnienia uznane przez administrację danego państwa), może
uprawiać żeglarstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie posiadanych uprawnień
potwierdzonych stosownym dokumentem (czyli może prowadzić takie jednostki i na takich
akwenach, jak przewiduje to posiadany przez daną osobę dokument).
stopień
wymagania
uprawnienia
żeglarz
jachtowy
ukończone 14 lat
zdany egzamin
prowadzenie jachtów żaglowych, które mogą być
wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny po wodach
śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów
żaglowych o długości do 12 m na morzu po morskich
wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich
do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
jachtowy
sternik morski
ukończone 18 lat
zdany egzamin
staż morski 200 h w co najmniej 2 rejsach
prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
bez ograniczeń i jachtów o długości kadłuba do 18 m po
wodach morskich
kapitan
jachtowy
patent jachtowego sternika morskiego,
staż morski 1200 h (w co najmniej 6 rejsach,
min. 400 h samodzielnego prowadzenia
jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz
min. 100 h na wodach pływowych z
zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz
min. 1 rejs powyżej 100 h na jachcie
o długości powyżej 20 m)
prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach
śródlądowych i morskich
Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz
jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio
uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach
motorowych odpowiadające patentowi kapitana
motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.
sternik
motorowodny
ukończone 14 lat
zdany egzamin
prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych
wodach morskich 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą pływać na jachtach
z silnikami o mocy do 60 kW
motorowodny
sternik morski
ukończone 18 lat,
zdany egzamin,
staż morski 200 h w co najmniej 2 rejsach
prowadzenie jachtów motorowych na wodach śródlądowych
bez ograniczeń, prowadzenie jachtów motorowych
o długości kadłuba do 18 m na wodach morskich
kapitan
motorowodny
patent motorowodnego sternika morskiego,
staż morski 1200 h (w co najmniej 6 rejsach,
min. 400 h samodzielnego prowadzenia
jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz
min. 100 h na wodach pływowych z
zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz
min. 1 rejs powyżej 100 h na jachcie
o długości powyżej 20 m)
prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń
po wodach śródlądowych i morskich
Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz
motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio
uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające
patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika
morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza
jachtowego.
mechanik
motorowodny
patent motorowodny
staż 400 h przy obsłudze siłowni o mocy co
najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 h
przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441
kW;
zdany egzamin
pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach
motorowych
Tabela nr 6 "Patenty żeglarskie i motorowodne"
4.1 Jachty morskie
Wymagania w zakresie kwalifikacji żeglarskich różnią się dla jachtów rekreacyjnych, jachtów
komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi (w czarterze) oraz pozostałych jachtów
komercyjnych. Aby prowadzić jachty rekreacyjne oraz jachty komercyjne odpłatnie udostępniane bez
załogi (wyczarterowane bez załogi) wystarczy posiadać uprawnienia sportowe, co zostało
potwierdzone w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie morskim.
Minimalny skład i kwalifikacje załogi określa dyrektor UM w Karcie Bezpieczeństwa.
Prowadzący jachty komercyjne inne niż wyczarterowane bez załogi powinni posiadać co najmniej
uprawnienia:
str. 9
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
1) sportowe (patent żeglarski lub motorowodny) uzupełnione o podstawowe przeszkolenie zgodnie
z Konwencją STCW (4 kursy: Indywidualnych technik ratunkowych (ITR), Ochrony przeciwpożarowej
stopnia podstawowego, Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej),
2) lub zawodowe STCW (zgodnie z art.69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o bezpieczeństwie morskim).
Członek załogi jachtu komercyjnego powinien posiadać patent lub Świadectwo przeszkolenia
(np. Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) lub Zintegrowany kurs
bezpieczeństwa (Basic Safety Trening) zgodnie z STCW)). Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie morskim zawiera delegację do wydania rozporządzenia określającego równi
zawodowe kwalifikacje żeglarskie (jako odrębna, dodatkowa ścieżka rozwoju zawodowego dla
żeglarzy zatrudnionych na jachtach komercyjnych).
4.2 Jachty śródlądowe
Na jachtach śródlądowych patent żeglarski lub motorowodny powinien posiadać prowadzący
jednostkę. Osoba prowadząca ponosi odpowiedzialność za jacht i wszystkie osoby na pokładzie.
KWALIFIKACJE Jachty morskie uwagi Jachty śródlądowe uwagi
wymóg
bez dokumentu
potwierdzającego kwalifikacje
można prowadzić jachty
rekreacyjne oraz jachty
komercyjne odpłatnie
udostępniane bez załogi
o długości kadłuba do 7,5 lub
o mocy silników do 10kW;
prowadzący jachty rekreacyjne
o
długości większej niż 7,5 m lub
mocy silników przekraczającej
10 kW musi posiadać patent
żeglarski
załoga jachtów komercyjnych
(z wyjątkiem jachtów odpłatnie
udostępnianych bez załogi)
powinna posiadać patenty
żeglarskie uzupełnione
o przeszkolenia zgodnie
z Konwencją STCW lub
zawodowe kwalifikacje
żeglarskie
aby
prowadzić
jachty
komercyjne
odpłatnie
udostępniane
bez załogi,
czyli
czarterowane,
nie trzeba
spełnić
dodatkowych
wymogów,
innych niż dla
prowadzenia
jachtów
rekreacyjnych
bez dokumentu
potwierdzającego kwalifikacje
można prowadzić jachty
o długości kadłuba do 7,5 m lub
o mocy silnika do 10 kW oraz
tzw. hausboty (jachty motorowe
o mocy silnika do 75 kW
i o długości kadłuba do 13 m,
których prędkość maksymalna
ograniczona jest konstrukcyjnie
do 15 km/h), prowadzący
pozostałe jednostki powinien
posiadać patent żeglarski lub
motorowodny
zgodnie z art. 37a
ust. 6 ustawy
o żegludze
śródlądowej,
osoba, która
uzyskała patent
w innym państwie,
może uprawiać
żeglarstwo
na terytorium RP
w zakresie
posiadanych
uprawnień
osoby
nieposiadające
uprawnień, chcąc
prowadzić tzw.
hausboty, które są
przeznaczone do
najmu powinny
posiadać
zaświadczenie
o ukończeniu
szkolenia
z zakresu
bezpieczeństwa
na wodzie
przeprowadzonego
przez armatora
jachtu
podstawa
prawna
1. ustawa o bezpieczeństwie
morskim, art. 62 ust. 3, 69, 70,
86
2. rozporządzenie Ministra
Sportu i Turystyki w sprawie
uprawiania turystyki wodnej
1. ustawa o żegludze
śródlądowej, art. 37a
2. rozporządzenie Ministra
Sportu i Turystyki w sprawie
uprawiania turystyki wodnej
3. rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej w sprawie
szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa na wodzie
str. 10
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
dokument
jachty rekreacyjne: patenty
żeglarskie lub motorowodne;
jachty komercyjne: patenty
żeglarskie lub motorowodne,
świadectwa przeszkolenia
zgodnie z konwencją STCW lub
kwalifikacje zawodowe STCW
lub kwalifikacje zawodowe
żeglarskie
patenty żeglarskie: żeglarz
jachtowy, jachtowy sternik
morski, kapitan jachtowy lub
motorowodne: sternik
motorowodny, motorowodny
sternik morski, kapitan
motorowodny
skład załogi
statku
określa dyrektor UM w Karcie
Bezpieczeństwa
określa dyrektor UŻŚ
w uproszczonym świadectwie
zdolności żeglugowej
inne wymogi
świadectwa operatora urządzeń
radiowych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji w
sprawie świadectw operatora
urządzeń radiowych dla obsługi
radiostacji jachtowej w systemie
GMDSS
(co najmniej:
LRC - świadectwo operatora
łączności dalekiego zasięgu,
SRC - świadectwo operatora
łączności bliskiego zasięgu,
świadectwo operatora
radiotelefonisty VHF,
lub:
GOC -
świadectwo ogólne
operatora (GMDSS)
ROC - świadectwo ograniczone
operatora (GMDSS))
Tabela nr 7 "Kwalifikacje żeglarskie"
5. Ubezpieczenia jachtowe
Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, armator
lub kapitan komercyjnego jachtu morskiego, za wyjątkiem jachtu udostępnianego bez załogi, jest
obowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzącego jacht (OC) oraz
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące wszystkie osoby znajdujące się
na jachcie (NNW). OC armatora w związku z eksploatacją jachtu, stanowi ochronę w przypadku szkód
wyrządzonych osobom trzecim w związku z eksploatacją jachtu (np. w przypadku kolizji, uszkodzenia
nabrzeża), natomiast nie obejmuje szkód poniesionych przez kapitana, załogę i pasażerów. Prawo
nie określa minimalnej sumy gwarancyjnej, jednakże wybierając ubezpieczenie powinniśmy
przeanalizować ofertę pod kątem wysokości szkody, którą można wyrządzić eksploatując jacht.
Minimalna suma gwarancyjna określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli
wysokość szkody przekroczy minimalną sumę gwarancyjną, różnicę będzie musiał wypłacić podmiot,
który wyrządził szkodę i – zgodnie z prawem - jest odpowiedzialny za jej naprawienie.
Przedmiotem ubezpieczenia NNW, jest życie i zdrowie. Uprawnienie do świadczenia powstaje
w przypadku doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki
określone w warunkach ubezpieczenia. Polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków powinna zost zawarta dla wszystkich osób na pokładzie jachtu: kapitana, załogi
i pasażerów. Również w tym wypadku prawo nie określa minimalnej sumy gwarancyjnej, pamiętajmy
jednak, że minimalna suma gwarancyjna określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela,
a tym samym górną wysokość świadczenia wypłacanego w razie wypadku.
Zgodnie z art. 182 § 1 Kodeksu Morskiego, przewoźnik, który podejmuje się przewozu pasażera
statkiem o polskiej przynależności, obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
za szkody na osobie lub w mieniu pasażera do wysokości sum określonych przy zastosowaniu granic
str. 11
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
odpowiedzialności przewoźnika przewidzianych w art. 7 i art. 8 Konwencji ateńskiej. W tym wypadku
prawo określa sumy gwarancyjne, które wynoszą 46.666 SDR w odniesieniu do osoby pasażera i 833
SDR w odniesieniu do bagażu.
Inne ubezpieczenia jachtowe możliwe do wykupienia w pakiecie (casco jachtu, ubezpieczenie rzeczy
osobistych załogi, ubezpieczenia podróżne obejmujące koszty leczenia za granicą) oraz ubezpieczenia
jachtów rekreacyjnych, komercyjnych - przeznaczonych do czarteru oraz jachtów śródlądowych,
są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Zakres ubezpieczdobrowolnych może się żnić, zatem przed
zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.
W razie wątpliwości, co oferty podmiotu oferującego polisę, możesz zajrzeć na stronę Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF), aby sprawdzić, czy dany zakład ubezpieczeń może prowadzić działalność
na terenie Polski i w jakich grupach ubezpieczeń (Dział II, grupa 6: Ubezpieczenia żeglugi morskiej
i statków żeglugi śródlądowej, grupa 12: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską
i śródlądową).
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_ubezpieczeniowego/Dzial_II_
pozostale_ubezpieczenia/dzial2.html
rodzaj ubezpieczenia
zakres
obowiązkowe/dobrowolne
OC
armatora w związku
z eksploatacją jachtu
(zgodnie z art. 110 ust.
3 ustawy o
bezpieczeństwie
morskim)
Chroni ubezpieczonego przed finansowymi
konsekwencjami szkód, za które ponosi
odpowiedzialność, w związku z posiadaniem lub
eksploatacją jachtu, wyrządzonych osobom
trzecim.
Nie obejmuje szkód wyrządzonych załodze
i pasażerom.
obowiązkowe dla jachtów komercyjnych
(morskich), za wyjątkiem jachtów
komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez
załogi
NNW osób na pokładzie
(kapitana, załogi i
pasażerów)
Zapewnia ubezpieczonemu wypłatę określonego
świadczenia w razie uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku,
a w przypadku jego śmierci wypłatę świadczenia
wskazanej osobie.
obowiązkowe dla jachtów komercyjnych
(morskich) za wyjątkiem jachtów
komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez
załogi,
OC
armatora w związku
z przewozem
pasażerów
(nie więcej niż 12,
zgodnie z art. 182
Kodeksu morskiego)
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność
armatora wchodzącego w rolę przewoźnika
morskiego z umów przewozu pasażerów.
obowiązkowe dla jachtów, na których
odbywa się odpłatny przewóz osób
(na podstawie umowy ustnej lub pisemnej)
casco jachtu
Pokrywa szkody wyrządzone w jachcie związane
z ryzykami żeglugi np. jego zatonięcie, szkody
częściowe, czy szkody doznane przez jacht w
wyniku kolizji z inną jednostką.
dobrowolne
rzeczy osobistych
załogi
Zapewnia odszkodowanie, jeśli przedmioty
codziennego użytku uczestników rejsu ulegną
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie.
dobrowolne
podróżne
Może obejmować:
pokrycie kosztów leczenia za granicą i repatriacji,
pomoc assistance w razie kłopotów ze zdrowiem
lub w razie wypadku,
wypłatę odszkodowania w razie trwałego
uszczerbku na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku.
dobrowolne
Tabela nr 8 "Ubezpieczenia jachtowe"
6. Kwalifikacje radiooperatorów i pozwolenia radiowe
str. 12
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
6.1 Kwalifikacje radiooperatorów
Aby obsługiwać radiostację jachtową należy posiadać odpowiednie uprawnienia: w przypadku
radiotelefon UKF - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC short range certificate),
a w przypadku radiotelefonu MF/HF świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC long
range certifcate). Na jednostkach, których radiostacja nie jest wyposażona w przystawkę DSC,
wystarczające będzie świadectwo operatora radiotelefonisty VHF.
Można również posiadać wyższe uprawnienia pozwalające na pełnienie obowiązków w zakresie
obsługi radiostacji statkowej na statkach, które powinny być w nią wyposażone zgodnie z Konwencją
SOLAS (GOC - świadectwo ogólne operatora (GMDSS), ROC - świadectwo ograniczone operatora
(GMDSS)).
Wymagania w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.
6.2 Pozwolenia radiowe i inne wymagania w odniesieniu do urządzeń łączności
Twoje urządzenia radiowe muszą być zarejestrowane, żeby służby ratownicze mogły szybko
potwierdzić wezwanie pomocy i podjąć niezbędne działania. Jednostce wyposażonej w radiostację
nadaje się niepowtarzalny sygnał rozpoznawczy (Call sign) składający się z liter i cyfr. Jeśli radiostacja
jest wyposażona w przystawkę DSC, zostanie jej również nadany nr MMSI, który pozwoli
zidentyfikować jacht, w razie wezwania pomocy za jej pomocą.
Zarejestruj również morski nadajnik sygnału niebezpieczeństwa (EPIRB) lub osobisty nadajnik sygnału
niebezpieczeństwa (PLB).
Jak uzyskać pozwolenie radiowe na ywanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych
w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej można przeczytać na stronie UKE:
https://www.uke.gov.pl/pozwolenia-morskie-i-zeglugi-srodladowej-4268
W przypadku nadajników EPIRB i PLB, oprócz uzyskania pozwolenia radiowego (UKE), musisz je
również zarejestrować w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC).
Rejestracja nadajników EPIRB i PLB w ULC jest bezpłatna.
Jeśli kupiłeś swój nadajnik EPIRB lub PLB w innym kraju, a zamierzasz używać go w Polsce, zwróć
uwagę na to, aby nadajnik został zakodowany zgodnie z protokołami kodowania stosowanymi
w Polsce.
Jeśli odkupiłeś swój jacht od zagranicznego właściciela wraz z nadajnikami EPIRB lub PLB, upewnij się,
że nadajniki zostały wyrejestrowane przez poprzedniego właściciela, z jego krajowego rejestru,
przekoduj je – zgodnie z protokołami kodowania stosowanymi w Polsce – i zarejestruj w ULC.
Informację na temat rejestracji nadajników EPIRB i PLB możesz znaleźć tutaj:
http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/poszukiwanie-i-ratownictwo/rejestracja-beaconow-
406mhz
str. 13
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
Pamiętaj, służby ratownicze odbierają bardzo wiele fałszywych alarmów. Zarejestruj swój sprzęt,
w tym nadajniki EPIRB i PLB oraz aktualizuj dane kontaktowe, aby nikt nie tracił czasu
na sprawdzenie, co się dzieje, gdy Ty będziesz oczekiwał na pomoc.
Informacje na temat konieczności corocznego testowania EPIRB możesz znaleźć tu:
http://www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/certyfikacja-wyrobow-lotniczych?task=view&id=83
6.3 System automatycznej identyfikacji (AIS)
Urządzenia AIS nie są wymagane na jachtach o pojemności brutto mniejszej niż 300, ale warto
rozważyć doposażenie jednostki w tym zakresie. Możesz wybrać uproszczoną wersję urządzenia,
przeznaczoną dla jednostek, które nie mają obowiązku wyposażenia zgodnie z Konwencją SOLAS.
Upewnij się, że wprowadziłeś aktualne i poprawne dane (takie jak nazwa jednostki, nr MMSI).
Używając AIS staniesz się znacznie lepiej widoczny dla dużych statków obowiązkowo wyposażonych
w AIS (unikanie kolizji) oraz służb ratowniczych. Będziesz także odbierał sygnały innych jednostek,
co umożliwi Ci ich identyfikację, ocenę parametrów ruchu i ułatwi prowadzenie nawigacji
w szczególności, jeśli Twoja jednostka nie jest wyposażona w radar.
7. Oznakowanie akwenów i prawo drogi
7.1 Akweny morskie
Prawo drogi
Prawo drogi oraz oznakowanie jednostek (światła i oznakowanie dzienne) na wodach morskich
reguluje Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
z 1972 roku, sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r. (COLREG).
Przed rejsem upewnij się, że pamiętasz te zasady. Przed wejściem do każdego portu upewnij się, czy
przepisy portowe nie zawierają specyficznych uregulowań dotyczących ruchu jednostek na wodach
portowych.
Oznakowanie nawigacyjne
Oznakowanie polskich obszarów morskich (zgodne z Systemem IALA) jest opisane w rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie
oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 57)
Publikacje nautyczne
Zadania Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej wykonuje Biuro Hydrograficzne Marynarki
Wojennej (BHMW). BHMW wydaje mapy (papierowe i elektroniczne) i pomoce nawigacyjne (locje,
spisy świateł, spisy radiostacji nautycznych) polskich obszarów morskich oraz Wiadomości Żeglarskie
zawierające informacje o poprawkach do tych wydawnictw i ostrzeżeniach nawigacyjnych. Każdy
jacht musi być wyposażony w aktualne mapy nawigacyjne i publikacje na planowaną podróż.
Na stronach internetowych BHMW znajdziesz informacje o obowiązujących ostrzeżeniach
nawigacyjnych (np. że dany akwen jest zamknięty dla żeglugi, bo trwają ćwiczenia wojskowe lub
że pława podejściowa nie świeci):
http://www.bhmw.mw.mil.pl/index.php?akcja=ostrzezenia
str. 14
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
7.2 Akweny śródlądowe
Znaki żeglugowe, oznakowanie jednostek (światła i oznakowanie dzienne) oraz prawo drogi zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów
żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (zgodnie z CEVNI European Code for Inland
Waterways) oraz w przepisach prawa miejscowego wydawanych w drodze zarządzenia przez
właściwych miejscowo (dla poszczególnych odcinków śródlądowych dróg wodnych) dyrektorów
urzędów żeglugi śródlądowej. Dodatkowo obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
przy uprawianiu turystyki wodnej.
Informatory nawigacyjne oraz komunikaty nawigacyjne (np. z informacją że dany akwen jest
zamknięty dla żeglugi, śluza jest nieczynna, występują utrudnienia itp.) znajdziesz na stronach
internetowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej właściwych dla odcinka drogi wodnej, np.
tu: https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne
Informacje o stanach wód polskich rzek znajdziesz na stronie: http://pogodynka.pl/hydro/rzeki/
8. Organy administracji i system prawa miejscowego
Wody morskie
Organami administracji morskiej są:
1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jako naczelny organ administracji morskiej
(Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
2) dyrektorzy urzędów morskich - jako terenowe organy administracji morskiej (3 urzędy morskie
w Gdyni, Słupsku i Szczecinie).
W skład urzędu morskiego wchodzą w szczególności kapitanaty i bosmanaty portów - przy pomocy
których dyrektor urzędu morskiego wykonuje swoje kompetencje w portach i przystaniach morskich.
W kapitanacie/bosmanacie zawsze można uzyskać aktualne informacje o obowiązujących
ostrzeżeniach nawigacyjnych i prognozie pogody.
Dyrektorzy urzędów morskich mogą wydawać przepisy prawa lokalnego w zarządzeniach
i zarządzeniach porządkowych (np. przepisy portowe).
Przepisy portowe określają między innymi:
- zasady prowadzenia nasłuchu radiowego i zgłaszania się jachtu przy wejściu/wyjściu z portu
oraz sposoby komunikowania się z służbą dyżurną (kanał roboczy UKF, nr. telefonu, adres mailowy),
- dopuszczalne prędkości wewnątrz portu i ew. możliwość wejścia tylko na żaglach,
- zasady zdawania ścieków i śmieci,
- sposoby przekazywania informacji o celu podróży i liczbie osób na burcie (jeśli istnieje taki wymóg).
Wody śródlądowe
1. Organami administracji żeglugi śródlądowej są:
1) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - jako naczelny organ administracji żeglugi
śródlądowej (Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
2) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej - jako terenowe organy administracji żeglugi
śródlądowej (8 urzędów żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu,
Krakowie, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu).
str. 15
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
9. Bezpieczeństwo
Pamiętaj, żeglarstwo to wspaniały sport, ale powinieneś zadbać o bezpieczeństwo swoje
i pozostałych członków załogi. Przestrzegaj przepisów prawa, kieruj się zasadami dobrej praktyki
żeglarskiej i zdrowym rozsądkiem, nie lekceważ żywiołów i nie przeceniaj swoich umiejętności oraz
możliwości. Niech to będzie wspominana z uśmiechem przygoda!
Jeśli masz wątpliwości co do firmy oferującej usługi związane z żeglarstwem, czy jednostki, na której
ma się odbywać rejs, możesz skontaktować się z właściwym urzędem morskim, by sprawdzić
posiadane informacje.
I. Planuj!
Przygotuj rejs i zaplanuj trasę, zapoznaj się z mapami i locją, sprawdź informacje o trasach
żeglugowych i niebezpieczeństwach nawigacyjnych, takich jak wypłycenia, przeszkody podwodne,
wiry. Uwzględnij doświadczenie i kwalifikacje załogi, możliwe do przewidzenia niebezpieczeństwa
oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo podróży.
Przygotuj się na trudne sytuacje takie jak pogorszenie warunków pogodowych, awarie sprzętu czy
problemy zdrowotne członków załogi. Sprawdź na mapach, gdzie możesz szukać schronienia oraz
z kim i jak się kontaktować, kiedy potrzebna będzie pomoc.
Przygotowanie planu podróży jest obowiązkiem zgodnie z Prawidłem 34 rozdziału V Konwencji SOLAS
(rozdział V Konwencji SOLAS ma zastosowanie do wszystkich statków we wszystkich podróżach).
Przygotowanie zapewniające bezpieczeństwo żeglugi jest również obowiązkiem kierownika statku
na wodach śródlądowych, zgodnie z § 1.02 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
II. Sprawdź prognozę pogody
Sprawdzaj prognozę pogody oraz ostrzeżenia meteorologiczne na bieżąco. Potwierdź, czy Twój jacht
jest przystosowany do danych warunków żeglugi.
III. Przygotuj siebie i jacht
Przed rozpoczęciem żeglugi sprawdź stan techniczny jachtu i jego wyposażenie, w tym środki
ratunkowe i środki służące do wzywania pomocy. Zadbaj o odpowiedni ubiór, który zmniejszy ryzyko
wychłodzenia.
IV. Noś kamizelkę ratunko
Pamiętaj, kamizelka ratunkowa może uratować Twoje życie tylko, jeśli założysz. Możesz używać
kamizelki ratunkowej, pneumatycznych pasów ratunkowych lub środków asekuracyjnych
w zależności od sytuacji, warunków i Twoich umiejętności oraz przygotowania.
Indywidualne środki wypornościowe powinny być na stałe noszone przez osoby nie umiejące pływać,
a także bużywane na małych jednostkach mieczowych (znaczne ryzyko wywrotki), w porze nocnej
i w trudnych warunkach atmosferycznych. Pamiętaj, że nie wolno ich nosić pod pokładem.
Ostatnio w Polsce było kilka wypadków śmiertelnych, którym z dużym prawdopodobieństwem
można byłoby zapobiec, jeśli ci żeglarze byliby ubrani w kamizelki ratunkowe. Możesz się o tym
przekonać czytając raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Nie bądź następny!
V. Przygotuj załogę
Kapitan jachtu powinien zaznajomić członków załogi i pasażerów ze sposobami wzywania pomocy
i podstawowymi procedurami alarmowymi w przypadku zagrożenia na jachcie (wypadnięcia
człowieka za burtę (także, jeśli to kapitan wypadnie za burtę!), pożaru, przecieku lub konieczności
opuszczenia jachtu) oraz przeszkolić członków załogi i pasażerów w posługiwaniu się środkami
str. 16
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
ratunkowymi i środkami bezpieczeństwa, w które jacht jest wyposażony. W szczególności przed
rejsem kapitan jachtu powinien przydzielić każdemu uczestnikowi jego indywidualną kamizelkę
ratunkową na cały czas rejsu. Powinien dopilnować aby każdy uczestnik dopasował ją do swoich
rozmiarów oraz nauczył się ją zakładać i prawidłowo zapinać.
VI. Pozostań w kontakcie
Zadbaj o odpowiednie środki łączności, abyś mógł wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia.
Jeśli poczytasz raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich z ostatnich wypadków
z udziałem jachtów, zobaczysz jak wiele załóg nie mogło lub nie potrafiło wezwać pomocy
(zob. też rozdział 10. Powiadamianie i alarmowanie w przypadku zagrożenia)
W rejestrze prowadzonym w marinie pozostaw informację dotyczącą planowanego rejonu żeglugi
i czasu powrotu.
VII. Kieruj się zasadami dobrej praktyki żeglarskiej i bierz pod uwagę swoje ograniczenia
10. Powiadamianie i alarmowanie w przypadku zagrożenia
Skuteczna łączność w niebezpieczeństwie może uratować życie Tobie i Twojej załodze.
1. Przed rejsem sprawdź, jak skontaktować się ze służbami ratowniczymi
na akwenie, na którym będziesz żeglował.
2. Wpisz numery alarmowe do pamięci telefonu komórkowego lub satelitarnego (w innym wypadku
wiele czasu upłynie nim informacja zostanie przekazana, a służby ją potwierdzą).
3. Zawsze miej jeden naładowany i opakowany w wodoodporny pokrowiec telefon, przeznaczony
tylko do komunikacji w niebezpieczeństwie.
4. Jeśli sytuacja budzi Twój niepokój, ale nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia i nie ma potrzeby
wezwania pomocy rozważ kontakt ze służbą ratowniczą, by powiadomić o Twojej sytuacji. Sytuacja
może rozwinąć się tak, że trudno będzie nawiązać łączność. W wielu wypadkach Służba SAR nie może
udzielić właściwej pomoc, gdyż zbyt późno dowiaduje się o grożącym niebezpieczeństwie.
5. W polskich obszarach morskich kontaktuj się ze Służbą SAR:
Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne w Gdyni
Morskie Pomocnicze Centrum
Koordynacyjne w Świnoujściu
VHF
kanał 16
kanał 11 łączność operacyjna
Służby SAR
kanał 16
kanał 11 łączność operacyjna
Służby SAR
telefon
(+48) 58 621 68 11
(+48) 91
321 49 17
(+48
)
5
8
620 55 51
(+48) 91
321 59 29
(+48) 58 661 01 97
telefon komórkowy
(+48) 505 050 971
(+48) 505 050 969
adres email
polratok.1@sar.gov.pl
polratok.2@sar.gov.pl
Tabela nr 9 "Numery alarmowe SAR"
6. Zadbaj o odpowiednie do planowanego rejsu środki łączności i pamiętaj, że ratownicy muszą znać
Twoją pozycję, by udzielić Ci pomocy.
Pamiętaj, że:
str. 17
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
a) przystawka DSC powinna być połączona z odbiornikiem GPS żeby wraz z wezwaniem pomocy
służby ratownicze otrzymały informację o Twoim położeniu;
) radiopławy EPIRB stosowane na jachtach najczęściej nie wyposażone w odbiornik GPS. W takim
wypadku informację o prawdopodobnej pozycji rozbitków (w oparciu o efekt Dopplera) służby
ratownicze mogą otrzymać dopiero po półtorej godziny od aktywacji radiopławy;
c) jeśli to możliwe, zawsze potwierdź wezwanie pomocy (DSC, EPIRB, PLB) na fonii.
7. Żeglując po wodach śródlądowych lub wzdłuż polskiego wybrzeża, będąc w zasięgu telefonii
komórkowej, możesz również korzystać z numeru alarmowego 601 100 100 oraz darmowej aplikacji
mobilnej RATUNEK: http://601100100.pl/aplikacja/ lub www.ratunek.eu
8. Możesz skorzystać z numeru alarmowego 112, ale pamiętaj, że wtedy czas podjęcia akcji
ratunkowej wydłuża się ze względu na konieczność przekazania Twojego zgłoszenia Służbie SAR.
11. Służby ratownicze, osłona meteorologiczna i łączność
11. 1 Służby ratownicze
Akweny morskie
Zadania poszukiwania i ratowania życia na morzu wykonuje Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa (Służba SAR). Ratowanie życia na morzu jest bezpłatne. Akcje poszukiwawcze
i ratownicze koordynuje Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne (MRCK) z siedzibą w Gdyni
lub Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne (MPCK) z siedzibą w Świnoujściu.
Szczegółowe informacje o dyslokacji, wyposażeniu i sposobach działania Służby SAR w polskich
obszarach morskich znajdziesz tu: www.sar.gov.pl
Zadania związane z udzielaniem porad medycznych drogą radiową (medical radio), w tym
wspomaganie radą w zakresie diagnozy oraz wskazanie metod postępowania oraz zabezpieczenia
medycznego chorych i rannych na pokładzie statku, wykonuje Morska Służba Asysty Telemedycznej
(Służba TMAS). Służba funkcjonuje 24h na dobę.
Dzięki lekarzom Służby TMAS członkowie załóg o polskiej narodowości na statkach na wodach całego
świata, członkowie załóg na statkach znajdujących sw polskim rejonie odpowiedzialności SAR oraz
ratownicy Służby SAR, mają w razie potrzeby zapewnioną fachową poradę co do sposobu
postępowania z osobą chorą lub ranną na pokładzie statku.
Zadania Służby TMAS wykonuje Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
tel. +48 58 699 84 60, +48 58 699 85 78,
e-mail: tmas@ucmmit.gdynia.p
Wody śródlądowe oraz przybrzeżne
Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656) ratownictwem wodnym zajmuje się Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe (WOPR) oraz inne podmioty na podstawie zgody ministra aściwego
ds. wewnętrznych.
11.2 Prognozy pogody i ostrzeżenia meteo
str. 18
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
Prognozy można czerpać z wielu źródeł, ważne, żebyś dysponował aktualną prognoza pogody
na akwen, na którym pływasz.
Osłonę meteorologiczną, na podstawie umowy z MGMiŻŚ, zapewnia Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMGW). Informację o prognozie pogody dla polskich obszarów morskich (Bałtyk
Południowo Wschodni i Bałtyk Południowy), polskiej strefy brzegowej oraz ostrzeżeniach o silnym
wietrze lub sztormie znajdziesz na ich stronach internetowych:
http://www.zagle.pogodynka.pl/index.php/morze
http://baltyk.pogodynka.pl/
Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich istnieje system ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami
atmosferycznymi. System ostrzegania składa się z 17 masztów z umieszczonymi na nich lampami.
Lampy błyskają światłem żółtym z dwiema częstotliwościami:
- 40 błysków na minutę oznacza komunikat ostrzegawczy UWAGA - spodziewane burze i wiatr;
- 90 błysków na minutę oznacza komunikat o NIEBEZPIECZEŃSTWIE (bezpośrednim zagrożeniu)
spowodowanym już występującym silnym wiatrem lub burzą.
11. 3 Witowo Radio
Za całodobowy nasłuch i prowadzenie korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie i dla celów
bezpieczeństwa w polskiej strefie odpowiedzialności SAR (zgodnie z postanowieniami Konwencji
SOLAS, wprowadzającej w życie Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa
GMDSS), odpowiedzialny jest Radiowy Ośrodek Odbiorczy w Jarosławcu „Witowo Radio”.
Witowo Radio transmituje prognozy pogody (cztery razy na do03.35, 09.35, 15.35, 21.35 ) oraz
ostrzeżenia meteorologiczne i ostrzeżenia nawigacyjne, w paśmie VHF (wywołanie na kanale 16,
transmisja na kanałach 24, 25, 26) oraz na falach średnich 2182 kHz.
12. Uwagi terminologiczne
Akty prawne posługują się różnymi pojęciami, definicjami i kryteriami podziału. Interpretując przepisy
dotyczące jachtów obowiązujące w Polsce należy mieć na uwadze, że ustawa o bezpieczeństwie
morskim oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie posługują się pojęciem „jachtu”, wprowadzają
podział jachtów na śródlądowe i morskie, a dalej na rekreacyjne (nie używane do prowadzenia
działalności komercyjnej, a więc świadczenia różnorodnych usług związanych z turystką
i żeglarstwem) i komercyjne ywane do tego rodzaju działalności. Pośród jachtów komercyjnych
różnicuje się obowiązki dla jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi, a więc
jachtów przeznaczonych do czarteru i pozostałych jachtów komercyjnych, na których mamy
do czynienia z „zawodową” załogą reprezentującą armatora. Kodeks morski używa pojęcia „statku
morskiego używanego wyłącznie do celów sportowych i rekreacyjnych”, natomiast ustawa o żegludze
śródlądowej używa pojęcia „statku używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji”, a także
pojęcia „uprawiania turystyki wodnej”.
13. Wykaz aktów prawnych
str. 19
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
13.1 Jachty morskie
1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (Dz. U. z 2016 r., poz. 66)
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania
i zatwierdzania nazwy statku morskiego (Dz. U. Nr 118, poz. 1237)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego
(Dz. U. Nr 83, poz. 769)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru
jachtów (Dz. U. z 2005 r., Nr 6, poz. 43)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego
i postępowania rejestrowego (Dz. U. Nr 47, poz. 400)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków
morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074)
7.Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281)
8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich
o długości do 15 m (Dz. U. poz. 79)
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1557)
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie
upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej (Dz. U. poz.1334)
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań
w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami
międzynarodowymi (Dz. U. poz. 1335)
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty
bezpieczeństwa jachtu morskiego (Dz. U. poz. 1407)
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub
zastosowania środków równoważnych (Dz. U. poz. 1312)
14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326 i z 2015 r. poz.
1118)
15. Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99)
str. 20
Stan na dzień 15.05.2017 r. ver. 1.1
16. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania
turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460)
13.2 Jachty śródlądowe
1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1368 oraz z 2015 r.
poz. 1690 i 1960)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów
żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. Nr 212, poz. 2072)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013
r.w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U.
poz.749)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań
technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów
do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. nr 216, poz. 1423)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności
żeglugowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1424)
6. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania
turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460)
7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie (Dz. U. poz. 599)
14. Wykaz stosowanych skrótów:
BHMW – Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
DSC - Cyfrowe Selektywne Wywołanie
EPIRB – radiopława alarmowa
GMDSS - Światowy Morski System Łączności Alarmowej w Niebezpieczeństwie i Bezpieczeństwa
(Global Maritime Distress and Safty System)
IM – Izba Morska
IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
KB – karta bezpieczeństwa
MPCK- Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne Służby SAR
MRCK- Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne Służby SAR
PLB- radiopława osobista
PZMWiNW – Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
PZŻ – Polski Związek Żeglarski
Służba SAR – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Służba TMAS – Morska Służba Asysty Telemedycznej
UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej
UM – urząd morski
UŻŚ – urząd żeglugi śródlądowej